Home >> Образовање >> ЗУОВ: Конкурс ИКТ обука 40 тренера

Конкурс ИКТ обука 40 тренера

— 27.03.2014 1220

У оквиру Пројекта ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала“ и на основу Правилника о програму огледа за примену националног оквира курикулума – основе учења и наставе и развијање школа вежбаоница као наставних база високошколских установа  („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/2014),

 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  расписује

К О Н К У Р С

за 40 реализатора  обуке:

„Примена информационо-комуникационих технологија у настави

Обука „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“  реализује се за 4000 наставника основних школа, гимназија и наставника општеобразовних предмета у средњим стручним школама. Програм обуке припремио је Завод  у сарадњи са Пројектом. Обука изабраних реализатора обавиће се у Заводу за унапређивање образовања и васпитања у мају месецу 2014. године, а дводневне обуке наставника, по тачно дефинисаном распореду,  биће организоване у периоду од 1. јуна до 31. августа 2014. године. Предвиђено је да реализатори обука раде у пару и да сваки реализатор одржи по 10 дводневних  обука.

 

Услови Конкурса:

 

  1. Право учешћа на конкурсу имају наставници и стручни сарадници основних и средњих школа који испуњавају следеће услове:

–        Најмање 8 година радног искуства на позицији наставник или стручни сарадник у основном или средњем образовању;

–        Доказано искуство у примени информационо-комуникационих технологија у процесу наставе (учешће на републичким или међународним наградним конкурсима са темом примене информационо-комуникационих технологија у образовању, освојене награде, електронске базе знања, похађање обука и сл.);

–        Искуство у извођењу акредитованих обука на тему примене информационо-комуникационих технологија у образовању;

За пријаву на Kонкурс потребно је попунити Формулар који се налази на сајту www.zuov.gov.rs и послати га Заводу у електронској форми на адресу konkurs@zuov.gov.rs (са назнаком Примена ИКТ-а у настави), а штампану верзију формулара, заједно са овереном фотокопијом дипломе и потврдом установе где је особа запослена о дужини радног стажа у образовању,  на адресу:

 

  1.  Непотпуне, неправилно попуњене и неблаговремено послате пријаве неће се разматрати.
  2. Конкурс  траје од 27. марта до 10. априла 2014. године.
  3. О резултату Конкурса Завод ће писмено обавестити учеснике најкасније до 30. априла 2014. године.
  4. Лице овлашћено за додатна обавештења је Даниела Минић Алексић (daniela.minic@zuov.gov.rs).
  5. Конкурс је објављен у „Просветном прегледу“ број 2612, од 27.03.2014. и на веб страници Завода за унапређивање образовања и васпитања www.zuov.gov.rs.

 

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања

(са назнаком: за конкурс Примена ИКТ-а у настави )

Фабрисова 10

11000 Београд

 

Top