Home >> Друштво,ПКУ,Синдикат >> Жене! Победили смо!

suspend

 

Суспендована одредба о принудној пензији за жене

 

Уставни суд Србије обуставио је данас примену одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, које се односе на пензионисање жена због навршења 60 година и шест месеци живота, до доношења коначне одлуке о спорним питањима.

Уставни суд Србије обуставио је данас примену одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, које се односе на пензионисање жена због навршења 60 година и шест месеци живота, до доношења коначне одлуке о спорним питањима.

То значи да ниједна жена због старости неће моћи да буде пензионисана „као вишак запослених“, док Уставни суд не донесе коначну одлуку о предлогу за оцену уставности спорне одредбе Закона.

Примена одредбе, којом се прописује законски основ за престанак радног односа због навршења одређених година живота, а која се односи само на жене, спорна је са становишта Устава и забране дискриминације по основу пола, због чега може да има неотклоњиве штетне последице, сматра Уставни суд.

„Имајући у виду да почетак примене спорног члана 20. Закона има за последицу утврђивање престанка радног односа лицима која испуњавају услове предвиђене овим одредбама, те да мере рационализације броја запослених у јавном сектору подразумевају укидање појединих радних места или смањење броја запослених у субјектима на које се Закон примењује, Уставни суд је оценио да ове околности представљају неотклоњиве штетне поседице за лица на која би се спорне одредбе примениле“, наводи се у информацији објављеној на сајту суда.

 

Право не значи и обавеза

 

Због тога, како се наводи у информацији, постоје оправдани разлози да се до доношења коначне одлуке о спорним питањима обуставе од извршења појединачни акти који би били донети на основу тих одредаба.

Спорни члан 20. Закона гласи: Запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију, независно од прописа којима се уређује његов радно-правни статус.

Такође се наводи да послодавац и запослени могу да се споразумеју о наставку радног односа и дужини његовог трајања, у циљу обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних функција организационог облика, али најдуже до навршетка радног века – навршења 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Са друге стране, Закон о пензијском и инвалидском осигурању прописује да жена са навршених 60 година и шест месеци и уз то 15 година радног стажа, стиче право на старосну пензију, а да ли ће у пензију отићи зависи од њене одлуке, с обзиром да јој радни однос неће престати по сили закона.

Поменута привремена одлука Уставног суда донета је поводом заједничког предлога овлашћених предлагача, којим је пред Уставним судом покренут поступак за оцену уставности одредаба члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Тим поводом је Уставни суд је на данашњој седници донео решење којим се обуставља извршење појединачних аката који би били донети на основу спорних законских одредаба.

 

Дискриминација по основу пола

 

У информацији суда се прецизира да је, анализирајући оспорене одредбе у контексту закона којима се, са једне стране, уређује радноправни статус запослених у јавном сектору и са друге стране, закона којим се уређује стицање права на старосну пензију, Уставни суд утврдио да се спорним одредбама уређује институт престанка радног односа по сили закона, као један од начина смањења броја запослених у јавном сектору.

Такође је утврдио да је основ престанка радног односа у овом случају испуњење услова за старосну пензију и да по овом основу радни однос може да престане само женама, а не и мушкарцима запосленим у јавном сектору.

Зато је Уставни суд оценио да је прописивање законског основа за престанак радног односа због навршења одређених година живота, које се односи само на жене и којим се, индиректно, једно законско право (право на старосну пензију под повољнијим условима у погледу навршених година живота) претвара у основ престанка радног односа, спорно са становишта Уставом гарантоване забране дискриминације по основу пола.

Такође је, како се наводи, посредно спорно и са становишта Уставом зајемчене доступности свих радних места свима под једнаким условима, навео је Уставни суд.

(Танјуг)

Top