Home >> Образовање,Синдикат >> УСПРС предложио: Раније у пензију!

Три републичка синдиката јединствена у захтеву да део увећања плата може да преузме и локал

 

 

Данас су репрезентативни синдикати просвете СРПС, ГСПР „Независност“ и СОС упутили министру просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) заједнички предлог за измене ЗОСОВ:

1. У члану 159.  став 2. тачка 3. брисати: „јубиларне награде и“;

2 У члану 157. став 2. тачка 4. после речи „допринесе“ брише се „и“, додаје се „,“ а после речи „отпремнине“ додају се речи „и јубиларне награде“.

3. У члану 159. после става 2. додаје се став 3. који гласи:  “У буџету јединица локалне самоуправе могу се предвидети средства за исплату додатка на плату запослених у основним и средњим школама“.

Овај предлог је јуче „пропао“ из нејасних разлога, тј. за њега нису гласали УСПРС и СОС, из нама нејасних разлога јер се ради о интересима свих запослених у образовању. СОС је променио свој став већ данас, и заједничко писмо три синдиката већ је послато министру.

 

Састанак министарства и четири синдиката: Предлози промена закона

 

Јуче (у четвртак) је, на позив МПНТР одржан заједнички састанак  у вези предлога измена и допуна ЗОСОВ. Присуствовали су представници сва четири репрезентативна синдиката, помоћник министра мр Зоран Костић и државни секретар Мухедин Фијуљанин.

Синдикати никако не могу бити задовољни исходом састанка, будући да ни један суштински важан предлог четири синдиката није усвојен. Тако је управо пропуштена ретка прилика да се у ЗОСОВ уграде неопходне корекције. С друге стране, сви предлози МПНТР су „прошли“, али они представљају само неопходну „козметику“.

 

Од свих предлога синдиката, усвојено је САМО ОСАМ предлога

 

 

Чл. 144: На предлог УСПРС, усвојено је да

Наставнику, васпитачу или стручном сараднику престаје радни однос на крају школске године у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година живота.”
Ову измену треажили су УСПРС и СОС, а друга два синдиката се нису сложила. СРПС и ГСПРН ће затражити од Законодавног одбора Скупштине РС да та измена не прође, а исти захтев упутиће и посланичким клубовима и Одбору за просвету Скупштине РС.

Остаје питање: Зашто је УСПРС, заједно са МПНТР, захтевала ову  измену и тиме многе колеге буквално отерала раније у пензију?

Чл. 63 – О престанку дужности директора

у члану 63. став 2. додати тачку 11. која гласи: „ако се правоснажном судском пресудом поништи као незаконита одлука директора, донета у дисциплинском поступку и обавеже установа на накнаду штете у износу који може угрозити редовно пословање школе.“

Чл. 107 Оцењивање – Додат је став:

„Изузетно, уколико је недељни фонд наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два пута у полугодишту у основном образовању.“

Чл. 113 – Дисциплински поступак за ученике – теже повреде – додат је став:

учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године уз обавезу поступности изрицања васпитно-дисциплинских мера”.
Чл. 120 додато је:

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.
Чл. 123 Избачено је:

„Наставник приправник за време прва три месеца не оцењује ученике.“

Чл. 130 додато је:

Пријем у радни однос у установи врши се на основу преузимања и конкурса.
Чл. 131 додато је:

Листа из става 1. овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину и ажурира се током целе године.

Коментар СРПС: На овим преговорима усвојен је велики број предлога од стране МПНТР који су практичне природе. Од предлога синдиката није усвојено такорећи ништа. Пропуштена је прилика, јер се закон не мења сваког дана и остаће многи проблеми који постоје.

 

Предлози ФБГ одбачени

 

ФБГ је учествовао у предлагању измена ЗОСОВ и његови предлози су изнети у оквиру предлога СРПС. Најважнији предлог ФБГ тиче се вишкова запослених и могућности преузимања.

Предлог је одбачен, али остаје за утеху и наду образложење присутних, који су исказали мишљење да је овај предлог за ПКУ.

 

Садржина најважнијег предлога ФБГ

 

Члан 131 – Додати:

„Запослени које се налази на листи запослених са које се врши преузимање може бити преузет од стране било које установе, или повећати своју норму у установи у којој се налази у радном односу.“

„Запослени који се налази на листи запослених са које се врши преузимање, може бити преузет или повећати своју норму у установи у којој се налази у радном односу, највише 20% више од процента радног времена за који је остао нераспоређен.“

Овим изменама добило би се у следећем:

1) преузимањем једног запосленог у другу установу повећала би се ефекти рационализације („укрупнили“ би се проценти мањка часова), запослени би могли да промене колектив (школу) без расписаног конкурса и смањиле би се раздаљине од куће до школе.

2)Запосленом се омогућује да повећа своју норму и у установи у којој се налази у радном односу, за шта сада нема могућност;

4) Онемогућила би се манипулација и неконтролисано повећање норме запосленом који се налази на листи. Сваки запослени би могао да добије највише 20% више од радног времена које је имао пре него што је доспео на листу.

One Comment

  1. Đorđe каже:

    Ja bih voleo da idem u penziju ranije!
    Ali je baš zanimljivo kako USPRS priča o ranijem odlasku u penziju, a njima sedi deda na čelu sindikata, evo decenija prođe.

Top