Home >> Образовање >> Стручно усавршавање наставника: И даље без мотивације

  • Форум
  • Коментари су искључени на Стручно усавршавање наставника: И даље без мотивације

Коментар ФБГ: Правилник о стручном усавршавању и стицању звања наставника недавно је ступио на снагу. Имаћемо прилике да га критикујемо али, за почетак, да констатујемо да му недостаје основни предуслов: материјално награђивање према висини стеченог звања.

Просветне власти намерно не желе да схвате да је основна мера квалитета рада наставника – материјална мотивација, као мера поштовања и признања појединца у његовој професионалној околини. Из тог разлога, још од 2004. када је први пут писан, овај правилник није озваничен јер је предвиђао и плате примерене одређеним стеченим звањима.

Седам година после, у прилици смо да видимо сву „учинковитост“ креатора образовног система: сада им и не пада на памет да стечена звања плате, ту могућност су једноставно онемогућили – уместо тога , нашим школама и даље нуде још јачу уравниловку и још већу корупцију!

Пронађите комплетан правилник овде, а доле наводимо неколико његових  „бисера“:

…….

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања јесу:
1) превенција насиља, злостављања и занемаривања;
2) превенција дискриминације;
3) инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих
група;

……..
1) конгрес као организациони облик научног, односно стручног карактера, за најмање 200 стручњака одређеног профила, који почиње пленарном седницом, а рад се одвија у групама на различите теме и завршава се закључцима и препорукама;
2) сабори, сусрети и дани као традиционални организациони облици са више тема, за најмање 200 стручњака одређеног профила, који почињу пленарним излагањима, а рад се одвија у мањим групама по појединачним темама;
3) конференција као организациони облик са одређеном широм темом, за најмање 70 учесника, која почиње уводним пленарним излагањем, радом у мањим групама о подтемама и сумирањем и закључивањем у пленарном саставу;
4) трибина као организациони облик са одређеном темом, намењена обавештавању учесника који након уводног излагања стручно расправљају о теми;
5) саветовање као организациони облик, у вези са темом поводом које је потребно донети неку врсту одлуке, кроз размену искустава, анализу и консултације;
6) симпозијум је организациони облик који се састоји од више излагања о теми, а учесници је свеобухватно разматрају из различитих углова;
7) округли сто као организациони облик који почиње кратким уводом о теми и свеобухватном расправом учесника у разради дате теме и могућим начинима решавања проблема.

…….

Летње и зимске школе су облик стручног усавршавања који је усмерен на размену различитих искустава у подучавању и учењу и по правилу траје дуже од три дана.

…….

У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности.

Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 120 бодова из различитих облика стручног усавршавања.

…….

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник под условима и по поступку утврђеним овим правилником.

…….

У установи звања из става 1. овог члана може да стекне до 25 одсто од укупног броја запослених наставника, васпитача и стручних сарадника, и то: звање педагошког саветника до 15 одсто, самосталног педагошког саветника – до пет одсто, вишег педагошког саветника – до три одсто и високог педагошког саветника – до два одсто.

…….

Услови за стицање Звања: Звање педагошког саветника може да стекне наставник, васпитач и стручни сарадник који, осим дозволе за рад наставника васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: лиценца):  ……  и користи рачунар у раду …….

 

Top