Home >> Друштво,Образовање,Синдикат >> СРПС: Предлог измена и допуна ЗОСОВ

Београд, 26. 3. 2013.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Секретаријат министарства 

ПРЕДМЕТ: Предлог измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања

 

1

 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

 

Члан 45.

У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и

занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно

сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или

понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или

запосленог.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Овом изменом избегава се злоупотреба овог члана у циљу намерног отпуштања са посла „због једне речи“. Наиме, познато је да су скоро сви случајеви насиља и злостављања у школама вербалнног и уопште гледано лакшег карактера, па је природно и праведно да се они санкционишу само уколико су учестали, тј. уколико се понављају, а да су случајеви тежег карактера већ уређени другим законима (нпр: кривичним законом), па се у таквим случајевима може реаговати другим правним средствима.

 

2

Састав и именовање органа управљања

 

Члан 54.

Орган управљања има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне

самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова

органа управљања.

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице

локалне самоуправе.   четири представника запослених, два представника родитеља и три представника јединице локалне самоуправе

 

(ускладити и све остале чланове закона у којима се помињу представници – чланови школског одбора)

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Овом изменом решила би се дилема „утицаја политике на рад школе“, која је постала „вечна тема“ у претходној, па и у овој деценији. С обзиром да је Савет родитеља врло нерегулисано и аморфно тело којим се лако манипулише, као и да чланови Савета родитеља никако не могу бити легитимни (стварни) репрезент скупа од пар хиљада родитеља,  повећањем броја наставника у Школском одбору добило би се на легитимности састава Школског одбора, а локална заједница би имала исти број представника као и до сада.

 

Иначе, бољи предлог од овога итекако постоји, али у садашњем тренутку он ваљда није могућ. Он гласи: локална заједница: 5 чланова, запослени: 4 члана!. Родитељи би у том случају могли да се организују и да утичу на образовање у оквиру локалне заједнице, па нека их она предлаже за школске одборе као своје кандидате, уколико то жели.

3

 

Избор директора установе

 

Члан 60.

Директора установе бира орган управљања на основу конкурса, по прибављеном

мишљењу васпитно-образовног, наставничког, односно наставничког и педагошког већа.

Уколико се за једног од кандидата изјасни преко 67% запослених, орган управљања констатује да је тај кандидат изабран за директора.

У установи у којој се образовни-васпитни рад изводи и на језику националне мањине, орган управљања бира директора уз прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне мањине.

У установи у којој се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Овом изменом спречило би се доношење одлука од стране Школског одбора које су директно супротне расположењу и ставу запослених, онемогућавање кандидата који имају велико поверење колектива и наметање кандидата са стране које запослени никако неће. То би допринело повећању АУТОНОМИЈЕ основних и средњих школа, што је предуслов за успешан рад школе.

 

4

Члан 107Став 5

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту у основном и три пута у средњем образовању и васпитању.

 Додаје се:

Изузетно, уколико је недељни фонд наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два  пута у полугодишту у основном образовању.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Наставници са недељним фондом од по једног часа по одељењу нису у равноправном положају са осталим наставницима. Због тога је предлог да се у овом члану дода тај став.

 

5

Члан 114. Став 2.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.

Додаје се:

Изузетно, ученик може да се саслуша и без присуства родитеља или старатеља, под условом да је родитељ или старатељ уредно позван.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

У пракси се дешава да родитељ или старатељ злоупотребљава овај став и избегава да дође, како би се прекинуо васпитно-дисциплински поступак.

 

6

Члан 115. Став 1, тачка 3

премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази

Мења се и гласи

премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа школе у коју прелази,

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Теоријски, ово значи да постоје ситуације у којима ученик не може бити премештен у другу школу, шта год да се деси. Ово се у свакодневној пракси често дешава и зато је предлог да овај став гласи:

 

7

Члан 120. Став 5

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи.

додаје се на захтев директора

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Овде је потребно да се прецизира ко шаље запосленог на лекарски преглед

 

8

Члан 123. Став 3

Прва три месеца приправничког стажа наставник, односно васпитач-приправник ради под непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор. Наставник – приправник за време прва три месеца не оцењује ученике.

 

Предлог брише се Наставник – приправник за време прва три месеца не оцењује ученике.

 

Прва три месеца приправничког стажа наставник, односно васпитач-приправник ради под непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Питање је ко ће да оцени ученике, пошто ментор не може присуствовати сваком часу приправника.

 

Став 9

Приправнику у радном односу на неодређено време, који у року од две године од дана заснивања радног односа не положи испит за лиценцу – престаје радни однос.

Мења се и гласи:

Приправнику у радном односу на неодређено време, који у року од две године од дана заснивања радног односа не положи испит за лиценцу, уколико разлози за то нису оправдани – престаје радни однос.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Временски рок у ком ће приправник положити испит за лиценцу, зависи и од тога када ће га Министарство позвати на полагање. Често се дешава да наставници чекају и више година да их позову на полагање, од тренутка када их школа пријави и која је у обавези да то уради. Дакле, не својом кривицом, могу остати без посла. Поред тога, приправник треба да добије и рок од шест месеци за поновно полагање испита, уколико не успе први пут. Предлог:

 

9

 

Преузимање запослених

 

Члан 131.

Запослени који је у установи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом на основу члана 137. ст. 2. и 3. овог закона, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање.

Листа из става 1. овог члана утврђује се први пут до 15. августа за сваку наредну школску годину, а коригује се сваког 15. у сваком следећем месецу током школске године у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз сагласност запосленог.

Установе могу извршити и међусобно преузимање запослених на неодређено време, на одговарајуће послове, уз претходно потписан споразум о преузимању уз сагласност запослених, ако је разлика у проценту њиховог радног ангажовања мања од 20%.

Установа може извршити преузимање запосленог из друге установе на неодређено време, на одговарајуће послове, уз претходно потписан споразум о преузимању уз сагласност запосленог, ако је разлика у проценту његовог радног ангажовања мања од 20%.

Запослени који се преузима мора да испуњава услове за послове за које се преузима.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Овом изменом повећала би се ефекти рационализације („укрупнили“ би се проценти мањка часова), запослени би могли да промене колектив (школу) без расписаног конкурса и смањиле би се раздаљине од куће до школе.

 

Члан 137.

Наставнику, васпитачу, помоћнику директора  и стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и поделе часова за извођење наставе и других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад и друге облике рада, у складу са посебним законом).

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Овом изменом отклонила би се честа појава злоупотребе овлашћења директора школе, који често помоћнику директора даје већи проценат радног времена него што га је овај имао док је радио у настави.На овај начин, помоћник директора би био постављен тек после издавања решења о пуном или непуном радном времену у редовној настави, у коме би био претходно дефинисан проценат радног времена сваког запосленог, па и будућег помоћника директора.

 

10

Члан 157. Став 3

На утврђивање и обрачун плата,накнада и додатака запослених у установи примењују се прописи којима се уређују плате и накнаде и друга примања запослених у јавним службама

 

Додају се  речи а основица за обрачун и исплату плата може бити увећана из сопствених средстава остварених у јединицама локалне самоуправе

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

 

Подсећамо Вас да су у образовању од 2008. Године до данас плате запослених повећане само 9,8 %,што је мање од једне трећине инфлације за наведени период,и да су исте најниже у односу на све делатности који се директно и индиректно финансирају из буџета.

Такође,просечна плата запослених у образовању је испод просечне олате запослених у Србији,што је у несразмери са квалификационом структуром запослених у образовању у односу на друге делатности.

Плата запослених у образовању до петог степена је  на нивоу нинималне зараде.

На основу свега наведеног сматрамо да законом треба дати могућност јединицама локалне самоупораве да из сопствених средстава поправе овакво катастрофално стање запослених у пбразовању

 

Председник

Слободан Брајковић

Top