Home >> Синдикат >> План деловања
План деловања

У складу са чл. 48. ст. 2. и 3. Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2021), Форум београдских гимназија, доноси:

ПЛАН ДЕЛОВАЊА

са посебним мерама за подстицање и унапређење родне равноправности

и уравнотежене заступљености полова

Овим планом предвиђају се посебне мере за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у органима Синдиката и обезбеђивање активног учешћа мање заступљеног пола у саставу и раду тих органа.

Као један од приоритета, у организационом смислу, у функцији јачања синдикалне инфраструктуре, потребно је увек подстицати и унапређивати равномерну заступљеност жена и мушкараца у органима Синдиката.

Равномерна заступљеност жена и мушкараца у органима Синдиката претпоставља да постоје једнаке могућности за оба пола допринесу напретку Синдиката, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи и бенефиције које им Синдикат омогућава.

Органи Синдиката према Статуту су Скупштина, Главни одбор  и Надзорни одбор. Тренутно не постоји орган у коме је учешће жена мање од једне трећине (1/3) од укупног броја његових чланова. Однос према полу на дан доношења овог плана у органима Савеза је следећи:

Скупштина:                  30% мушкарци –   70% жене;

Главни одбор:            40% мушкарци –  60% жене;

Председништво:        50% мушкарци – 50% жене;

Надзорни одбор:         30% мушкарци –   70% жене

Сви чланови синдиката, и жене, и мушкарци, имају једнаке шансе да учествују у раду органа Синдиката. Право члана да буде биран у органе Синдиката је исто за оба пола, те се по овом основу не прави никаква разлика.  Чланови сваког органа могу подједнако бити и мушкарци и жене.

У складу са наведеним охрабрују се чланови синдиката, припадници оба пола, да учествују у раду  синдиката. Сви органи Синдиката су дужни да једнакост полова и родну равноправност пропагирају увек у свуда. У том смислу органи Синдиката су дужни да:

–         Развијају активну политику једнаких могућности оба пола у свим областима синдикалног рада,

–         Подстичу мање заступљени пол да узима веће учешће у раду синдиката, и то како у самом Синдикату, тако и на нивоу синдикалних организација,

–         Спречавају прављење разлике по полу приликом кандидовања за било коју функцију или чланство у органу Синдиката.

Овај План деловања се објављује на интернет страници Синдиката у року од пет дана од дана доношења, сходно члану 48.ставу 3.Закона о родној равноправности.

plan-delovanja

One Comment

  1. Ивана каже:

    Не могу да схватим да уколико се јави десет мушкараца и десет жена на конкурс да се не прими рецимо десет мушкараца, јер су објективно бољи кандидати. Какве везе има пол, при одабиру наставника, рецимо? Не расправља се о половима, сексуалној опредељености,… Кога то треба да се тиче? Наравно припадници оба пола, свакакве сексуалне оријентације треба да имају иста права на рад, живот,.. уколико се уљудно понашају. О томе се не расправља, јер је небитно за просвету. А, уколико се примера ради запошљава по кључу пет мушкараца и пет жена, то је већ дискриминација уколико по критеријумима нису најбољи. Без обзира на пол, оријентацију,…

Top