Home >> ПКУ,Синдикат,Штрајк >> ПКУ: Преузимање вишкова

Један од најважнијих чланова Посебног колективног уговора је Члан 5, који омогућује и уређује преузимање и приоритете приликом преузимања. Синдикати су инсистирали да се листа критеријума прошири, како би се повећали ефекти преузимања. Иако нови Посебан колективни уговор још није потписан, синдикати овога пута очекују да ће нови текст члана 5, у коме се уређују критеријуми за преузимање, гласити овако:

Члан 5.

 

Пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа, директори школа достављају листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба у текућој школској години као и у претходном периоду и запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом, као и листу слободних радних места, која треба да буде потписана од стране овлашћених представника репрезентативних синдиката школе. уколико листа није потписана од стране овлашћених представника синдиката, директор је дужан да на листи наведе разлоге због којих то није учињено.

Пре почетка школске године, а после 15. августа, начелници школских управа, представници директора и представници репрезентативних синдиката заједнички утврђују листу из става 1 овог члана.

Преузимање се врши следећим редоследом:

  1. Са листе запослених за чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба. запослени се може преузети само за проценат за који му је смањено радно ангажовање у односу на проценат са којим је засновао радни однос;
  2. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у тој установи;
  3. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом у установама  на територију надлежне школске управе;
  4. Запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом из других школских управа уз сагласност школских управа.

 

Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем које је евидентирано у смислу става 1. и 2. овог члана, а испуњава услове утврђене актом о организацији и систематизацији послова.

Школска управа редовно ажурира листе из става 1. овог члана током године, на основу података које достављају директори установа.

Запослени који на лични захтев прекине радни однос у одређеној установи не пријављује се на листу запослених из става 1. овога члана.

Пре расписивања конкурса за пријем у радни однос, послодавац је у обавези да прибави мишљење репрезентативних синдиката установе о испуњености услова из става 1. и 2. овог члана. у случају да постоји несагласност, надлежна је школска управа и надлежна инспекција.

Рок за давање мишљења је петнаест дана од дана пријема захтева.

Одредбе овог члана не примењују се на запослене у домовима ученика.

Top