Home >> Образовање >> Национални просветни савет

08/05/2012 – 77. седница

Инклузивно образовање и васпитање

  1. Допуна документа Стандарди услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања
  2. Предлог образовних стандарда за техничко и информатичко образовање
  3. Огледи у средњим стручним школама
  4. Уџбеници

 

Под 1. Као увод у тему Борислава Максимовић је представила активности Министарства просвете и науке и неколико невладиних организација на имплементацији инклузивног образовања и васпитања, а Сања Ђоковић, представник Друштва дефектолога Србије у НПС, изнела је неке примедбе, дилеме и сугестије. У дискусији која је уследила чланови Савета и гости су констатовали следеће:

  • Основни  принципи инклузивног образовања и васпитања су потврђени.
  • Систем инклузивног образовања треба да буде подржан одговарајућом правном регулативом.
  • Досадашњи период имплементације је кратак да би се могла извршити релевантна евалуација.
  • Потребно је систематски пратити имплементацију и формирати базу података.
  • Већ сада се уочава да је неопходна подршка васпитачима, учитељима и наставницима кроз обуке, материјале за наставу, примере добре праксе, помоћ педагошких асистената и сарадњу дефектолога.
  • Специјалне школе треба и даље да постоје, али је потребно да се трансформишу.

Под 2. На захтев Министарства просвете и науке Савет је разматрао предлог да се уводни текст документа Стандарди услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања, који је  НПС усвојио 24.01.2012. године, допуни навођењем члана 39. Закона о основама система образовања и васпитања. Овај члан закона омогућава и другим организацијама, односно физичким лицима (а не само предшколским установама) да могу остваривати посебне програме у области предшколског образовања и васпитања, те је ова могућност уведена додавањем у стандарду 3. тачке 2. Са наведеним допунама

Национални просветни савет једногласно је усвојио Стандардеуслова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања.

 

Под 3. Национални просветни савет је разговарао о предлогу Стандарда за техничко и информатичко образовање за крај обавезног образовања, који је дат на јавну расправу. Констатовано је да је предлог рађен према постојећем плану и програму предмета Техничко и информатичко образовање. С обзиром да је ово предмет који на том нивоу образовања у највећој мери у односу на све остале предмете упознаје ученика са новим технологијама и производима човекове делатности, Савет сматра да је програм предмет потребно значајно изменити и осавременити. То је могуће учинити дефинисањем другачијих принципа, циљева и стандарда образовних постигнућа, на основу којих би се донео нови наставни план и програм (у складу са чланом 72. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања).

Под 4. Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања упутио је одговор Националном просветном савету на допис Савета којим га обавештава о принципима којима ће се руководити при усвајању планова и програма општеобразовних предмета за огледне профиле у средњим стручним школама. Савет сматра да аргументи који су у писму наведени као разлози због којих  ЗУОВ не жели да уважи предлоге Националног просветног савета не стоје, што образлаже у писму које упућује као одговор ЗУОВ-у. Као и увек, Савет прихвата одговорност за донете одлуке и усвојене документе само уколико су примедбе Савета уважене. У случају огледа Савет сматра да надлежност Националног просветног савета није јасно дефинисана Законом о основама система образовања и васпитања. Наиме, у члану 14, тачка 6. каже се да НПС доноси део наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања, а у члану 101. који се односи на увођење огледа не помиње се НПС већ одлуку о огледу доноси министар.  Ако Савет не може да утиче на предложени план и програм огледа, онда није у могућности ни да га усваја уколико има примедбе на њега.

Под 5. Председница Савета је констатовала  да је о  рукопису уџбеника Математика 4 и Радни листови из математике 4 аутора Синише Јешића и Марка Игњатовића, за које је издавач Герундијум из Београда поднео захтев за експертизу, добијено једно позитивно и једно негативно мишљење експерата. Извештаји експерата су послати члановима Савета пре седнице  да се упознају са њима.  Чланови Савета, математичари по струци, подржали су предлог да се рукопис препоручи с обзиром да рукопис подржава концептуални приступ настави математике, а да нису утврђене материјалне грешке.

Национални просветни савет  једногласно је одлучио да предложи министру да се наведени рукопис уџбеника одобри за коришћење.

Председница Комисије за уџбенике НПС обавестила је чланове Савета да је поднет захтев издавачке куће Нови Логос из Београда за експертизу рукописа уџбеника  Историја 8  – радни уџбеник за осми разред основне школе са тематским историјским атласом аутора Предрага Симића и Иване Петровић. Национални просветни савет није у могућности да изврши експертизу наведеног рукописа у законом предвиђеном року јер није у стању да нађе независне експерте који би извршили оцену квалитета рукописа. Неки од контактираних експерата су  одбили понуду због непримерене медијске кампање која прати овај рукопис, а за оне који су прихватили да изврше експертизу установљено је да су у сукобу интереса.

Национални просветни савет  једногласно је донео одлуку  да није у могућности да у законом предвиђеном року изврши експертизу рукописа уџбеника Историја 8 – радни уџбеник за осми разред основне школе са тематским историјским атласом аутора Предрага Симића и Иване Петровић.

Top