Home >> Образовање,Реформа,Слајдер >> Национална матура – улазница на факултет

  • Форум
  • Коментари су искључени на Национална матура – улазница на факултет
Национална матура – улазница на факултет

„Политика“:

Садашња генерација првог разреда средње школе на крају четврте године, уместо матурског, полагаће завршни испит као једини услов за упис на многе високошколске установе

 

Ђа­ци ко­ји су у те­ку­ћој школ­ској го­ди­ни упи­са­ли не­ку од че­тво­ро­го­ди­шњих сред­њих шко­ла у Ср­би­ји пр­ва су ге­не­ра­ци­ја уче­ни­ка ко­ја ће уме­сто са­да­шњег ма­тур­ског ис­пи­та по­ла­га­ти та­ко­зва­ну на­ци­о­нал­ну ма­ту­ру, ко­ју на сва­ком ко­ра­ку по­ми­ње Мла­ден Шар­че­вић, ми­ни­стар про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја. По­ред то­га што ће, као и до­сад, пре­ста­вља­ти за­вр­шни сред­њо­школ­ски ис­пит, она ће би­ти и ди­рект­на ула­зни­ца на ве­ћи­ну фа­кул­те­та, без оба­ве­зног по­ла­га­ња при­јем­ног ис­пи­та, об­ја­шња­ва су­шти­ну уво­ђе­ња на­ци­о­нал­не ма­ту­ре Ра­ди­во­је Стој­ко­вић, пред­сед­ник За­јед­ни­це гим­на­зи­ја Ср­би­је. Дру­га спе­ци­фич­ност др­жав­не ма­ту­ре је­сте то што ће уве­сти иден­тич­не те­сто­ве у це­лој зе­мљи од­ре­ђе­не на ре­пу­блич­ком ни­воу, а не као до са­да би­ра­не у сред­њим шко­ла­ма. 

Фа­кул­те­ти­ма ће би­ти оста­вље­но на во­љу да од­лу­че да ли ће за­др­жа­ти при­јем­не ис­пи­те, али по­ен­та уво­ђе­ња на­ци­о­нал­не ма­ту­ре је­сте, ка­ко об­ја­шња­ва Стој­ко­вић, да они бу­ду уки­ну­ти на ве­ћи­ни ви­со­ко­школ­ских уста­но­ва.

– На­ци­о­нал­на ма­ту­ра је на­пра­вље­на да, уз то што је за­вр­шни ис­пит про­ве­ре зна­ња, бу­де исто­вре­ме­но вред­но­ва­на и као при­јем­ни за фа­кул­тет 2021. го­ди­не. На­да­мо се да ће ве­ћи­на ви­со­ко­школ­ских уста­но­ва то да при­хва­ти, јер је то био циљ Ми­ни­стар­ства про­све­те ка­да је уве­ло на­ци­о­нал­ну ма­ту­ру. Мо­гу­ће је да при­јем­ни ис­пи­ти, од­но­сно не­ка вр­ста до­дат­ног те­сти­ра­ња, оста­ну на умет­нич­ким фа­кул­те­ти­ма, па и оним за ко­је вла­да ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње, као што су елек­тро­тех­нич­ки, прав­ни и ар­хи­тек­тон­ски фа­кул­тет – ис­ти­че Стој­ко­вић и на­по­ми­ње да ће ђа­ци ко­ји за­вр­ше тро­го­ди­шње сред­ње шко­ле има­ти свој за­вр­шни ис­пит та­ко­ђе од­ре­ђен на на­ци­о­нал­ном ни­воу, али он не­ће пред­ста­вља­ти др­жав­ну ма­ту­ру, ни­ти ће би­ти ула­зни­ца на фа­кул­тет. 

Ис­пит из ма­тер­њег је­зи­ка би­ће оба­ве­зни део на­ци­о­нал­не ма­ту­ре за све ђа­ке, док ће за­дат­ке из ма­те­ма­ти­ке по­ла­га­ти сви ко­ји су тај пред­мет има­ли ду­же од две го­ди­не. Тре­ћи део др­жав­не ма­ту­ре у гим­на­зи­ја­ма би­ће из пред­ме­та по из­бо­ру са та­ко­зва­не ли­сте пред­ме­та за ко­је по­сто­је стан­дар­ди за крај оп­штег сред­њег обра­зо­ва­ња, а ту су хе­ми­ја, фи­зи­ка би­о­ло­ги­ја, исто­ри­ја, ге­о­гра­фи­ја, стра­ни је­зи­ци, ма­те­ма­ти­ка за оне ко­ји су је учи­ли кра­ће од три го­ди­не. У умет­нич­ким шко­ла­ма то ће би­ти тест из умет­нич­ких пред­ме­та, а у сред­њим струч­ним шко­ла­ма из кључ­них струч­них пред­ме­та.   

– Ма­ту­ран­ти ко­ји же­ле, по­ред срп­ског и ма­те­ма­ти­ке, мо­гу по­ла­га­ти те­сто­ве не из јед­ног, већ из два, па и три из­бор­на пред­ме­та. Ова мо­гућ­ност је уве­де­на за слу­чај да не­ки фа­кул­те­ти, као ме­ди­цин­ски на при­мер, за при­јем за­тра­же по­ло­жен на­ци­о­нал­ни ис­пит из два из­бор­на пред­ме­та. Ако ула­зни­ца за тај фа­кул­тет, по­ред срп­ског и ма­те­ма­ти­ке, бу­ду и за­вр­шни те­сто­ви на др­жав­ној ма­ту­ри из би­о­ло­ги­је и хе­ми­је, ма­ту­ран­ти као тре­ћи, оба­ве­зни, део на­ци­о­нал­ног ис­пи­та мо­гу по­ла­га­ти би­о­ло­ги­ју, а он­да за­тра­жи­ти да по­ла­жу и че­твр­ти тест из хе­ми­је – об­ја­шња­ва Стој­ко­вић, ко­ји је и ди­рек­тор но­во­сад­ске Гим­на­зи­је „Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај”.

На­ци­о­нал­на ма­ту­ра ће, на­гла­ша­ва он, омо­гу­ћи­ти да ђак исто­вре­ме­но кон­ку­ри­ше на ви­ше фа­кул­те­та, као што са­да осма­ци при при­је­му у сред­ње шко­ле упи­су­ју 20 же­ља. 

Top