Home >> Образовање >> МПН: Конкурс

Конкурс за избор школа – Пројекат „Опште образовање и развој људског капитала“

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР ОСНОВНИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА
КОЈЕ ЋЕ БИТИ ВЕЖБАОНИЦЕ ЗА СТУДЕНТЕ НАСТАВНОГ СМЕРА ОПШЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
у оквиру пројекта
„Опште образовање и развој људског капитала“
финансираног из средстава предприступне помоћи (ИПА 2011)

 

ОПШТИ ЦИЉ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ

Допринос унапређивању квалитета људског капитала заснованом на јачању „троугла знања“, образовањe – истраживање – иновације, као и унапређивање ефективности образовног система.

Специфични циљеви пројекта

Унапређивање реформе основног и општег средњег образовања и васпитања и система обуке наставника, као начин доприноса економском и социјалном развоју:
1. Развој Националног оквира курикулума за основно и опште средње образовање.
2. Даље унапређивање професионалног развоја наставника фокусираног на јачање функционалних и трансверзалних компетенција наставника.
3. Јачање веза између истраживања, политике и праксе, у циљу праћења образовне реформе и континуираног унапређивања образовних политика.
4. Формирање и опремање вежбаоница за професионални развој наставника.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је успостављање и опремање школа – вежбаоница основног и општег средњег образовања у Републици Србији. Школе – вежбаонице ће, поред своје основне улоге (образовно-васпитна установа), бити и наставна база високошколских установа (факултета на којима се образују будући наставници) и место за размену добре наставничке праксе на локалном нивоу.

1. Учесници

Право на учешће на јавном конкурсу имају све основне школе и гимназије чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина.

Пријаву на јавни конкурс доставља директор школе.

2. Конкурсна документација

Учесници конкурса обавезни су да приложе:
1) пријаву;
2) писмену сагласност школског одбора за учешће на конкурсу;
3) доступну релевантну документацију, која се односи на:
– структуру ученика школе у школској 2012/13. години (број одељења, број ученика по одељењу, социоекономски статус ученика, број ученика из осетљивих друштвених група, број ученика са тешкоћама у развоју и друго);
– сарадњу са факултетима на којима се образују будући наставници (хоспитовање студената, реализација часова студената, менторство и други облици сарадње);
– навести удаљеност најближег факултета који образује студенте за наставнички позив;
– учешће у развојним пројектима у образовању у последњих пет година (развојни пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја, међународни пројекти, пројекти локалних самоуправа, пројекти НВО и друго);

– стручно усавршавање наставника у последњих пет година (број сати обавезних и изборних акредитованих семинара до школске 2012/2013. године, односно број сати у односу на компетенције К1, К2, К3 и К4 за 2012/2013. годину), као и евиденцију о објављеним радовима наставника школе на порталима (Креативна школа, Дигитални час, Отворена школа, Сазнали на семинару- применили у пракси) и у стручним часописима или учешћу у националним комисијама и тимовима за наставни план и програм, образовне стандарде, имплементацију инклузивног образовања и слично;
– стручно усавршавање директора школе у последњих пет година;
– награде, признања и сертификати школе (Добра школа, Светосавска награда, Школа без насиља и друго);
– мотивационо писмо школе за учешће у пројекту и одрживост пројекта (једна страна).

Некомплетне пријаве неће бити разматране.

Формулар пријаве и упутство за попуњавање, учесници конкурса могу преузети:
– са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тј. овде;
– лично, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, VI, соба 15, крило Ц (Љиљана Симовић) или VIII спрат, соба 29, крило Ц (Наталија Крстић).

3. Достава пријаве

Пријава на конкурс и пратећа документација достављају се на српском језику, обавезно на два начина:
електронски на адресу ljiljana.simovic@mpn.gov.rs или natalija.krstic@mpn.gov.rs, са насловом „пријава на конкурс”; и
у писаној форми у два примерка, потписана и оверена печатом директора школе на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
н.р. Љиљана Симовић
11000 Београд
Немањина 22-26
са назнаком ”пријава на конкурс”

4. Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је 18. јануар 2013. године, до 16.00 часова. 
Пријаве са пратећом документацијом пристигле након истека овог рока неће се узимати у разматрање.

5. Вредновање поднетих пријава и Одлука о избору

Јединствену ранг листу достављених пријава утврдиће Комисија за оцену достављених пријава и објавити је на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Одлука о избору школа биће донета у року од 7 дана од дана крајњег рока за подношење пријава.

Изабрани учесници конкурса биће и писмено обавештени о избору.

6. Информације

Додатне информације могу се добити на телефон број: (011) 3615094 и (011)3613166.

Top