Home >> Образовање,Синдикат >> Амандмани СРПС-а за измену ЗОСОВ-а

 

Амандмани Синдиката радника у просвети Србије за измену Закона о основама система образовања и васпитања

 

АМАНДМАН 1

Члан 35 Став 1 мења се и гласи:

 

„Када орган надлежан за обављање послова инспекцијског, односно стручно-педагошког

надзора утврди да установа не испуњава прописане услове за рад или не обавља делатност на

прописани начин, као и у случају обуставе рада или штрајка организованог супротно закону,

одредиће јој рок за испуњење услова, односно отклањање неправилности у обављању делатности и о томе ће обавестити оснивача.“

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Одредницама о штрајку није место у овом закону

 

АМАНДМАН 2

Члан 54 Став 3 мења се и гласи:

 

„Орган управљања установе чине по три четири представника запослених, два представника родитеља и три представника јединице локалне самоуправе.“

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Ова измена повећава аутономију установе, утицај локалне самоуправе остаје исти, а утицај родитеља се донекле смањује.

 

АМАНДМАН 3

Измене у Члану 59:

 

  1. Избрисати све одреднице које се односе на програм за обуку за директоре, испит за директора установе и лиценцу за директора установе
  2. Између ставова 14 и 15 унети нови став који гласи:

„Кандидат за директора установе не може бити лице које је тренутно директор у другом узастопном мандату у истој установи“

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Ограничава сваком лицу да обавља дужност директора у трајању од највише два узастопна мандата. Смањује се централистичка тенденција контроле школа преко „вечитих“ директора, а пружа се шанса и другима да равноправно конкуришу.

 

 

АМАНДМАН 4

 

Члан 60 Став 5 мења се и гласи:

 

„Мишљење већа из става 1. овог члана даје се на посебној седници којој присуствују сви

запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.

, тајним изјашњавањем.“

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Овиме се отклања озбиљан недостатак уведен 2011. Године, да секретари, рачуновође, теткице и домари бирају директора школе. Директора треба да бира стручни орган, у овом случају наставници и стручни сарадници.

 

АМАНДМАН 5

 

Члан 60 мења се: После Става 1 додаје се Став који гласи:

 

„Уколико је један од кандидата добио преко 66,67% гласова већа, орган управљања мора донети одлуку о избору тог кандидата за директора установе.“

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Повећава аутономију и хармонију оне установе која је јединствена у ставу кога жели за свог директора. Поред тога, и орган управљања добија институт у коме он не одлучује него само потврђује, што је такође добро за рад установе.

 

АМАНДМАН 6

 

 

Члан 131 Став 2 мења се и гласи:

 

„Прва листа из става 1. овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, а све следеће листе се утврђују сваког 15-ог у месецу током школске године, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз сагласност запосленог.“

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Листе треба да буду актуелне током целе школске године. Тиме се продужава обавеза школских управа и директора установа о запошљавању са листе током целе године.

 

АМАНДМАН 7

 

Члан 131 став 2 мења се и гласи:

 

„Листа из става 1. овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, у

оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о

запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз

сагласност запосленог.“

 

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Овом изменом се избегава дискриминација радника који до сада нису могли да се преузму у школу која се налази у другој локалној самоуправи.

 

АМАНДМАН 8

 

Члан 141 Став 1 Тачка 14 мења се и гласи:

 

„неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или

налога директора у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка;“

 

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Одредницама о штрајку није место у овом закону

 

АМАНДМАН 9

 

Члан 144 став 2 брише се:

 

Наставнику, васпитачу или стручном сараднику престаје радни однос на крају школске године

у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година живота и најмање 15 година стажа

осигурања.

 

 ОБЈАШЊЕЊЕ:

Овом изменом, која је унета 2013, отклања се неуставна и дискриминирајућа позиција запослених у просвети у односу на остале запослене, јер је већ сада, између осталог, познато да нови Закон о ПИО „кажњава“ сваког пензионера који нема 65 година живота, смањењем пензије од 4% за сваку годину старости мање.

 

АМАНДМАН 10

Члан 147 Став 4 брише се:

 

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова из члана 30.став 3. тач. 1) и 2) и члана 33. овог закона и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставерада или штрајка у установи организованог супротно закону.

 

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Одредницама о штрајку није место у овом закону

 

АМАНДМАН 11

 

Члан 157, став 3 мења се и гласи:

 

На утврђивање и обрачун плата,накнада и додатака запослених у установи примењују се прописи којима се уређују плате и накнаде и друга примања запослених у јавним службама, а основица за обрачун и исплату плата може бити увећана из сопствених средстава остварених у јединицама локалне самоуправе.

 

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Важна измена у сврху децентрализације мреже школа и поштовања локалних потреба и локалних самоуправа. Растерећује републички буџет.

 

АМАНДМАН 12

 

Члан 159 Додати став 3 који гласи:

 

„У буџету локалне самоуправе могу се предвидети средства из сопствених прихода за исплату додатака на плате запослених у основним и средњим школама.“

 

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Имајући у виду просечно примање запослених у просвети Србије, сматрамо да законом треба омогућити јединицама локалне самоуправе да сопственим средствима уколико је то могуће, поправе катастрофално стање запослених у образовању

 

АМАНДМАН 13

Члан 160 После Става 1 додати нови Став:

 

„Установа може обезбедити средства за виши квалитет предшколског, основног и средњег образовања и на основу других сопствених прихода уз претходну прибављену сагласност Министарства“

 

ОБЈАШЊЕЊЕ:

Потребно је законски уредити да васпитно – образовне установе  могу у потпуности да користе сопствене приходе (од издавања простора и сл.) за побољшање услова рада и квалитета васпитно-образовног процеса (техничко одржавање, набавка наставних средстава, физичко-техничко обезбеђење установе, обезбеђивање идентификационих картица, стручно усавршавање наставника, васпитача, стручних сарадника и сл.). Према садашњем Закону о јавним приходима и расходима, члан 23,  школе морају да врате та средства у буџет, на шта упућује и члан 156, став 3, Закона о основама система образовања и васпитања.

 

Top