Home >> Ћирилица >> У одбрану ћирилице: Ђенадићу, свака Вам част!

  • Форум
  • Коментари су искључени на У одбрану ћирилице: Ђенадићу, свака Вам част!

Латиница поништила казну

(Правда)

ЧА­ЧАК – Ча­ча­нин Ацо Ђе­на­дић (47) не­ће оти­ћи у за­твор због не­пла­ће­не ка­зне јер је по­ли­ца­јац за­пи­сник запо­гре­шно пар­ки­ра­ње, про­тив­но Уста­ву Ср­би­је, на­пи­сао ла­ти­ни­цом.

По­сле се­дам ме­се­ци жал­би и ука­зи­ва­ња на не­по­што­ва­ње устав­ног пра­ва да му се до­ку­мен­та­ци­ја др­жав­них ор­га­на мо­ра до­ста­ви­ти на ћи­ри­лич­ком пи­сму, Ђе­на­дић је пре два да­на до­био Ре­ше­ње бе­о­град­ског Ви­шег пре­кр­шај­ног су­да, оде­ље­ња у Кра­гу­јев­цу, ко­јим је пре­су­да ча­чан­ског Су­да уки­ну­та. У обра­зло­же­њу сто­ји да је Пре­кр­шај­ни суд у Чач­ку на­чи­нио ви­ше про­пу­ста то­ком по­ступ­ка, као и да је иг­но­ри­сао Устав, ко­јим је утвр­ђе­но да је ћи­ри­лич­ко пи­смо у зва­нич­ној упо­тре­би Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.

– Био сам спре­ман да одем у за­твор и та­мо про­ве­дем пет да­на, али ка­зну од пет хи­ља­да ди­на­ра ни­ка­да не бих пла­тио. Са­да се по­ста­вља пи­та­ње ко је на­пра­вио ве­ћи и те­жи пре­кр­шај, да ли ја ко­ји сам се по­гре­шно пар­ки­рао ис­пред цр­кве ко­ја и не­ма пар­кинг, или по­ли­ца­јац ко­ји је по­га­зио Устав и за­пи­сник на ћи­ри­лич­ком обра­сцу по­пу­нио ла­ти­ни­цом – пи­та се Ацо Ђе­на­дић.

Од мар­та, ка­да је чи­та­ва при­ча о дис­кри­ми­на­ци­ји др­жав­них ор­га­на пре­ма оба­ве­зи упо­тре­бе ћи­ри­лич­ког пи­сма до­спе­ла у јав­ност, не­зва­нич­но, ми­ни­стар по­ли­ци­је упу­тио је на­ред­бу слу­жбе­ни­ци­ма да је у пре­пи­ска­ма оба­ве­зна упо­тре­ба ћи­ри­ли­це. Ме­ђу­тим, пре­по­ру­ка се, пре­ма Ђе­на­ди­ћу, и да­ље не по­шту­је.

– Не­дав­но сам био у По­ли­циј­ској упра­ви у Чач­ку ра­ди пре­да­је до­ку­мен­та­ци­је за би­о­ме­триј­ску ис­пра­ву. Слу­жбе­ни­ца ко­ја при­ма па­пи­ре, ћи­ри­лич­ки обра­зац и да­ље по­пу­ња­ва ла­ти­ни­цом. Мој слу­чај од­бра­не ћи­ри­ли­це при­мер је свим гра­ђа­ни­ма Ср­би­је да пред су­дом мо­гу да обо­ре сва­ки до­ку­мент ко­ји ни­је на­пи­сан зва­нич­ним пи­смом на­ше др­жа­ве – ка­же Ђе­на­дић, ко­ме пред ча­чан­ским Пре­кр­шај­ним су­дом тек пред­сто­ји но­во су­ђе­ње за исти са­о­бра­ћај­ни пре­кр­шај.

Ча­чан­ском Пре­кр­шај­ном су­ду на­ло­же­но је да об­но­ви чи­тав про­цес, а при­мед­ба је ста­вље­на и на од­лу­ку ча­чан­ских су­ди­ја што су за овај пре­кр­шај до­су­ди­ли за­твор­ску ка­зну ка­да по­сто­ји мо­гућ­ност да се нов­ча­на ка­зна за­ме­ни ра­дом у јав­ном ин­те­ре­су.

По­ча­сни члан „Ћи­ри­ли­це“

Ђе­на­дић је у ме­ђу­вре­ме­ну по­стао по­ча­сни члан бе­о­град­ског Удру­же­ња „Ћи­ри­ли­ца“ и но­си­лац при­зна­ња „За­штит­ник ћи­ри­ли­це“. То­ком про­те­клих ме­се­ци ње­му су се ја­ви­ли мно­го­број­ни прав­ни­ци и уни­вер­зи­тет­ски про­фе­со­ри са ка­те­дре за ср­би­сти­ку, ну­де­ћи му по­моћ и по­др­шку.

Ј. Јан­ко­вић

Top