Home >> Друштво >> После пожара

После пожара

„Политика“:

Донаторски доручак за обнову Прве крагујевачке гимназије

У Пр­вој кра­гу­је­вач­кој гим­на­зи­ји, ко­ја је че­твр­тог ја­ну­а­ра ују­тру те­шко оште­ће­на у подметну­том по­жа­ру, ју­че у 10 и 30 при­ре­ђен је до­на­тор­ски до­ру­чак у ор­га­ни­за­ци­ји удруже­ња „300 Кра­гу­јев­ча­на”. По­зи­ву су се ода­зва­ли бив­ши и са­да­шњи про­фе­со­ри и учени­ци ове шко­ле, број­на сту­дент­ска удру­же­ња и спорт­ски клу­бо­ви, при­вред­не организаци­је и ис­так­ну­ти по­је­дин­ци из кул­тур­ног и на­уч­ног жи­во­та гра­да. Ви­ше де­се­ти­на Кра­гу­јев­ча­на с де­цом до­шло је да по­ка­же со­ли­дар­ност, још јед­ном из­ра­зи огор­че­ње због ван­дал­ског чи­на и нов­ча­ним при­ло­зи­ма по­мог­не об­но­ву нај­ста­ри­је срп­ске шко­ле ју­жно од Са­ве и Ду­на­ве.

Пр­ва кра­гу­је­вач­ка гим­на­зи­ја по­че­ла је да ра­ди 1833, по од­лу­ци кне­за Ми­ло­ша Обреновића, а 2008. по­но­во је про­гла­ше­на обра­зов­ном уста­но­вом од на­ци­о­нал­ног зна­ча­ја. 

У по­жа­ру за чи­је је под­ме­та­ње осум­њи­чен Не­ма­ња Гра­ври­ло­вић (37), од­ра­ни­је по­знат поли­ци­ји, пот­пу­но су уни­ште­ни на­став­нич­ка кан­це­ла­ри­ја, кан­це­ла­ри­ја ди­рек­то­ра шко­ле, као и ад­ми­ни­стра­тив­не про­сто­ри­је. Оште­ће­на је и јед­на учи­о­ни­ца.

Пре­ма ре­чи­ма ми­ни­стра про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја Мла­де­на Шар­че­ви­ћа, штета при­чи­ње­на на ме­ђу­спра­ту и при­зе­мљу ста­рог зда­ња из 19. ве­ка, ко­је се као културноисто­риј­ски спо­ме­ник на­ла­зи под за­шти­том др­жа­ве, из­но­си око 20 ми­ли­о­на динара. Око 14 ми­ли­о­на ди­на­ра по­треб­но је за из­во­ђе­ње гра­ђе­вин­ских ра­до­ва, а око шест мили­о­на за на­бав­ку уни­ште­не опре­ме. Ва­тре­на сти­хи­ја је про­гу­та­ла вред­ну ри­зни­цу слика, ста­ре књи­ге из бо­га­тог би­бли­о­теч­ког фон­да, као и део ра­чу­но­вод­стве­не и књиговод­стве­не до­ку­мен­та­ци­је. На сре­ћу, школ­ски днев­ни­ци су са­чу­ва­ни.

Оку­пље­не су­гра­ђа­не ју­че је по­здра­ви­ла ди­рек­тор­ка Пр­ве кра­гу­је­вач­ке гим­на­зи­је Сла­ви­ца Мар­ко­вић, ко­ја је за наш лист по­но­ви­ла да шко­ла, због ви­со­ког нов­ча­ног из­но­са, ни­кад није би­ла оси­гу­ра­на. Уме­сто на­пла­те оси­гу­ра­ња, упра­ва кра­гу­је­вач­ког хра­ма зна­ња, чи­ји уче­ни­ци осва­ја­ју број­не до­ма­ће и ме­ђу­на­род­не на­гра­де сва­ке го­ди­не, по­зва­ла је Крагујевча­не да сво­јим при­ло­зи­ма убр­за­ју об­но­ву шко­ле ко­ју су по­ха­ђа­ли не­ки од највећих срп­ских др­жав­ни­ка, вој­ско­во­ђа, на­уч­ни­ка и кул­тур­них по­сле­ни­ка, по­пут Ни­ко­ле Па­ши­ћа, Ра­до­ми­ра Пут­ни­ка, Ра­до­ја До­ма­но­ви­ћа и Дра­го­сла­ва Сре­јо­ви­ћа.

С на­ме­ром да се оште­ће­ња што пре са­ни­ра­ју, удру­же­ње „300 Кра­гу­јев­ча­на” отво­ри­ло је на­мен­ске ра­чу­не на ко­је су ју­че упла­ће­не пр­ве су­ме нов­ца.

Осим др­жав­них ор­га­на, план об­но­ве Пр­ве кра­гу­је­вач­ке гим­на­зи­је по­др­жа­ло је и град­ско ру­ко­вод­ство. По­што је по­сле ло­ка­ли­за­ци­је по­жа­ра из­ја­вио да је са­ни­ра­ње ште­те приоритет ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, гра­до­на­чел­ник Кра­гу­јев­ца Ра­до­мир Ни­ко­лић је дао на­лог ко­му­нал­ним слу­жба­ма да по­мог­ну у раш­чи­шћа­ва­њу зга­ри­шта. Та­ко­ђе, Ре­ги­о­нал­на привред­на ко­мо­ра Шу­ма­ди­је и По­мо­ра­вља фор­ми­ра­ла је кон­зор­ци­јум пред­у­зе­ћа ко­ја ће по­мо­ћи да се шко­ла што пре оспо­со­би за ре­дов­не ак­тив­но­сти. Ра­ди без­бед­но­сти про­це­са на­ста­ве, ђа­ци­ма Пр­ве кра­гу­је­вач­ке гим­на­зи­је је про­ду­жен пр­ви део зим­ског рас­пу­ста, па ће се у учи­о­ни­це вра­ти­ти у по­не­де­љак, 15. ја­ну­а­ра. 

Top