Home >> Екскурзије >> Прва БГ гимназија: Екскурзије

Коментар ФБГ: Ово је предлог професора грађанског васпитања Милана Гачановића о извођењу екскурзија, који је он упутио надлежнима у Првој београдској гимназији:

 

ПРЕДЛОГ: ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Ученичке екскурзије су изгубиле свој основни циљ – „непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе“ и постале туристичко-забавне-шопинг туре.
РЕШЕЊЕ
Пошто Правилник о екскурзији захтева да се садржаји екскурзије „остварују на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада школе“ нека прогами екскурзија то и садрже.
Екскурзије првог разреда могу да трају до три дана, другог и трећег до пет дана . То не морају бити спојени дани, већ појединачни и не сва одељења истовремено, а трећи разред не би „морао“ у иностранство.
Тако се избегавају:
– додатни трошкови за аутобус-дане и преноћишта
– присуство доктора
– целовечерња дежурства наставника
– у хотелима могуће непријатности с особљем, штета, бука и повреде, као и конзумирање дувана, алкохола и опојних средстава.
Од Београда (али и од сваког другог места у Србији) у кругу од 100 км, или у самом граду могу се пронаћи одговарајућа места где би се могли одвијати једнодневни програми оваквих екскурзија.
Могући правци путовања (из Београда): Винча, Виминацијум, Ромулијана, Голубац, Обедска бара, Царска бара, белоцркванска језера, Делиблатска пешчара, Радовањски луг, Текериш, Мачков камен, градови Нови Сад, Вршац, Смедерево, Крагујевац, Ваљево, Топола, Аранђеловац, ИС Петница, тврђава Рам, Сребрно језеро, пећина Рисовача, пећина Цремошња, комплекс Лисине, Рајац, планина Рудник, Фрушка гора, Петроварадин, Авала, Космај, Букуља, Венчац, Таково, Орашац, Овчарско-Кабларска клисура, Потпећка пећина, Галерија Саве Шумановића – Шид, Музеј хлеба – Пећинци, Велико ратно острво с ушћем Саве у Дунав, Дом народне скупштине РС, Опсерваторија, Музеј Николе Тесле, Музеј железнице, Музеј ваздухопловства…
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
Екскурзије треба преиначити у једнодневна студијска и научно-истраживачка путовања.
Програми екскурзија би се базирали на стварном наставном плану и програму за тај разред и одвијали би се унутар граница Републике Србије.
Програме таквих путовања с правцима и садржајима предлажу предметни наставници из конкретних наставних тема/јединица или, на основу ученичких семинарских/истраживачких радова, одељенским и стручним већима током текуће школске године за наредну школску годину. Наставничко веће их разматра и доноси коначну одлуку о њима . Савет родитеља би, као и до сада, давао сагласност на прогаме.
„Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циљеви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку организацију и начин финансирања“ .
Носиоци припреме, „организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни вођа и одељењски старешина“ . Стручни вођа је наставник чији је програм усвојен.
Услови за извођење екскурзије, припрема и извођење екскурзије, избор агенције и безбедност путовања би се одвијали према постојећем Правилнику.
Ученици четвртих разреда, као већином пунолетни или старији малолетници – одговорни за своје поступке, могу да иду на матурску екскурзију у иностранство, водећи рачуна о томе да програм екскурзије поштује одредбе Правилника.
Трошкове извођења екскурзија, као и до сада, сносе родитељи/старатељи ученика. Они с туристичком агенцијом склапају уговоре, па се тако избегава одуговлачење с наплатом, а директор, одељенске старешине и рачуноводство школе се ослобађају додатних послова и непријатности.
Ученик који је у претходне две школске године кажњен укором наставничког већа, укором директора или укором одењенског већа не може бити учесник екскурзије, осим уколико с њим на пут не крене родитељ/старатељ или пунолетно лице овлашћено од стране родитеља/старатеља (унети у Правилник о дисциплинској одговорности ученика).

29. новембра 2011. године Милан Гачановић
проф. Прве београдске гимназије

Top